Περιγραφή κάλυψης Νομικής Προστασίας του Διαχειριστή

Περιγραφή κάλυψης Νομικής Προστασίας του Διαχειριστή


Ασφαλισμένος : Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας,  εφόσον ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του.
Κεφάλαιο καλύψεις : Η  νομική προστασία διαθέτει 26.000 ευρώ στον ασφαλισμένο για δικηγόρους και δικαστικά έξοδα.
Πρόγραμμα Α)  Νομική προστασία διαχειριστή πολυκατοικίας – χωρίς κάλυψη διεκδίκησης οφειλόμενων κοινοχρήστων

Έκταση κάλυψης : 
α) Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύ-νης σε περίπτωση ζημιάς κοινοχρήστων χώρων & αγαθών.
β) Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που  έχουν σχέση με την δραστηριότητά του.
γ) Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών κα-θώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώ-ρους
δ) Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρί-ας, του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή

Η Νομική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά, και δεν αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.
Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης.

Νομική προστασία του διαχειριστή πολυκατοικίας, αναλαμβάνει να καλύψει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα στα δικαστήρια. Για τα θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή, για πράξεις, παραλείψεις ή παραβάσεις. Πρώτα με εξώδικο τρόπο να δώσει λύση και εάν δεν τα καταφέρει με εξώδικο τρόπο, τότε μεταφέρει την υπόθεση στα δικαστήρια. Νομική προστασία παρέχετε :
1. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών
• Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις.  Κατοικίδια ζώα έκαναν ακαθαρσίες στους κοινόχρηστους χώρους. Στην ταράτσα περιστέρια ενοχλούν τους γείτονες λόγω δυσοσμίας 
• Παραδίδεται ελλιπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα
• Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον του
• Νεοαγορασθείς καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα αποδεικνύονται ελαττωματικά
• Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) από την πρόσοψη της πολυκατοικίας ή μετώπες των μπαλκονιών τραυματίζουν διερχόμενους και απαιτούν αποζημίωση 
• Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) από την πρόσοψη της πολυκατοικίας πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξενούν ζημιές 
• Ατυχήματα στον ανελκυστήρα (ασανσέρ)
• Στους κοινόχρηστους χώρους επισκέπτης γλιστρά σε διαφημιστικά ή νερά ή σε σπασμένο σκαλοπάτι τραυματίζετε και απαιτεί αποζημίωση
• Πτώση φωτιστικών, τζαμιών, καθρεφτών, στους κοινόχρηστους χώρους τραυματίζουν διερχό-μενους στην πολυκατοικία ή γλιστρά από αυτά, τραυματίζετε και απαιτεί αποζημίωση
• Ηλεκτρικά καλώδια (γυμνά) έρχονται σε επαφή με παιδιά, και οι γονείς  απαιτούν αποζημίωση
• Πτώση φωτεινής επιγραφής σε κοινόχρηστο χώρο, καταρρέει και  τραυματίζει διερχόμενους ή σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξενούν ζημιές
• Ηλεκτρικά καλώδια (γυμνά) έρχονται σε επαφή με παιδιά, και οι γονείς  απαιτούν αποζημίωση
• Δεν λειτούργει ο φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους και τραυματίζετε επισκέπτης
• Κεραία τηλεόρασης  εγκαταλειμμένη και δορυφορική κεραία (πιάτο), στην ταράτσα της πολυ-κατοικίας, καταρρέει από δυνατό αέρα και προξενεί ζημίες σε γειτονικό διαμέρισμα
• Σαθρά κάγκελα ταράτσας έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξένησαν ζημιές
• Γίνετε ελαιοχρωματισμός και επιχρίσματα (σοβάτισμα) στην πρόσοψη της πολυκατοικίας, έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές και πέφτουν από τους μάστορες εργαλεία ή υλικά οικοδομών και προξενούν ζημιές  σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

2. Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που έχουν σχέση με την δραστηριότητά του
• Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) από την πρόσοψη της πολυκατοικίας ή από μετώπες των μπαλκονιών τραυματίζουν διερχόμενους και απαιτούν αποζημίωση 
• Ατυχήματα στον ανελκυστήρα (ασανσέρ)
• Στους κοινόχρηστους χώρους επισκέπτης γλιστρά σε διαφημιστικά ή νερά ή σε σπασμένο σκαλοπάτι και τραυματίζετε 
• Πτώση φωτιστικών, τζαμιών, καθρεφτών, στους κοινόχρηστους χώρους τραυματίζουν διερχόμενους στην πολυκατοικία ή γλιστρά από αυτά, τραυματίζετε και απαιτεί αποζημίωση
• Πτώση φωτεινής επιγραφής σε κοινόχρηστο χώρο, καταρρέει και  τραυματίζει διερχόμενους
• Ηλεκτρικά καλώδια (γυμνά) έρχονται σε επαφή με παιδιά
• Δεν λειτούργει ο φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους και τραυματίζετε επισκέπτης
• Γίνετε ελαιοχρωματισμός και επιχρίσματα (σοβάτισμα) στην πρόσοψη της πολυκατοικίας, έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές και πέφτουν από τους μάστορες εργαλεία ή υλικά οικοδομών και τραυματίζουν διερχόμενους

3. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους
• Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινο-χρήστων χώρων
• Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας με υδραυλικούς,  ηλεκτρολό-γους, συντηρητές καυστήρων πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης, κηπουρούς κτλ.

4. Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή
• Παράδειγμα : Από τον διαχειριστή έχει αξίωση (ζητά αποζημίωση) κάποιος τρίτος, και κάνει αγωγή στον διαχειριστή (εναγόμενος). Το περιστατικό που γεννά την αξίωση του τρίτου προς τον διαχειριστή, καλύπτετε από την ασφαλιστική εταιρεία που έχει ασφαλισμένη την αστική ευθύνη του διαχειριστή. Τότε ο διαχειριστής ζητά από την νομική προστασία να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία που έχει ασφαλισμένη την αστική ευθύνη του διαχειριστή για το γεγονός ότι έχει δεχτεί αγωγή. Για να είναι παρόν στο δικαστήριο ώστε να αποζημίωσει εάν το αποφασίσει το δικαστήριο.
   Αυτή η διαδικασία που ο διαχειριστής ζητά από την ασφαλιστική εταιρεία της αστικής ευθύνης του διαχειριστή να είναι παρόν στο δικαστήριο, ονομάζετε προσεπίκληση και είναι απαραίτητη ώστε να αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία της αστικής ευθύνης του διαχειριστή τον τρίτο (ενάγον), έχει επίσης και αρκετά νομικά έξοδα και τα οποία καλύπτει η νομική προστασία .

Πρόγραμμα  Β)  Νομική προστασία διαχειριστή πολυκατοικίας – με κάλυψη διεκδίκησης οφειλόμενων κοινοχρήστων

Έκταση κάλυψης :
Στο Πρόγραμμα  Β ισχύουν όλες οι καλύψεις του προηγούμενου Προγράμματος  Α και επίσης παρέχετε και η κάλυψη :                     
1. Για την διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων δαπανών εκ μέρους των υπόχρεων
• Ένοικος διαμερίσματος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα που οφείλει 
• Ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μόνωση της ταράτσας και εν γένει δαπανών στους κοινόχρηστους χώρους.

Η Νομική Προστασία πληρώνει για εσάς:  
• τις αμοιβές του δικηγόρου 
• τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης - δικαστικά έξοδα ( δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα κ.τ.λ.) 
• τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
• τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
• τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο 
• τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων
• την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη

Γνωστοποίηση ζημιάς για το προγραμμα Α και β : Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν μόνο κατά την περίοδο της ασφαλίσεως και θα δηλωθούν το αργότερο έως και 6 μήνες μετά την λήξη του συμβολαίου.

Ειδικές εξαιρέσεις :  Αφορούν το Πρόγραμμα  Α  και το Πρόγραμμα  Β
• Δεν καλύπτονται τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.
• Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και ισχύει στην Ελλάδα.
• Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα απ’ τη μελέτη την οικοδόμηση ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρος κτίσματος των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος.
Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται ή μετατροπή εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.                                   
• Για την  παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων                                        
• Για παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία                                   
• Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων.                                    
• Σε περιπτώσεις  διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας αναδοχής χρέους 
• Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων   
• Σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα                
• Σε  περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω απ’ τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κλπ                          
• Σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο   
• Σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.               
  Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή     ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις                                                         
• Για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια διεθνή δικαστήρια και αρχές     
• Αν η παραφύλαξη των έννομών συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια
• Για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο      
• Σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση υποχρεωτική διευθέτηση  ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας             
• Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις.
• Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια της εταιρείας νομικής προστασίας.

Επιστροφή στην αρχική